Bli med Bilimportørenes Landsforening på vei mot en utslippsfri nybilpark

Bilimportørenes Landsforening (BIL) er en over hundre år gammel interesseorganisasjon for norske bilimportører, stiftet i 1916 som Automobilforhandlernes Forening. Nåværende navn fikk organisasjonen i 1979 og i dag har de 25 medlemmer. BILs hovedoppgave er å forme bilbransjens rolle, og sikre bilens plass i samfunnet. De jobber for å fremme medlemmenes interesser overfor myndighetene og politikerne, og for sunne forretningsforhold i bransjen.

Bilde av en vei ved havet med fjell i bakgrunnen

Nå søker BIL en ny kommunikasjonssjef som skal forvalte historiefortellingen om organisasjonen og for nye, grønnere veivalg.

Bilbransjen som en del av løsningen, ikke problemet

Med økende krav til bærekraft og miljøvennlighet er bilindustrien i Norge i ferd med å ta store skritt mot en mer miljøvennlig fremtid. I en tid der klimakrisen vil kreve stadig mer av oss alle, er det en viktig forutsetning for BIL at bilbransjen blir sett som en del av løsningen og ikke som en del av problemet.

Høsten 2025 er det Stortingsvalg, som blir avgjørende for veitrafikken og bilbransjens rammevilkår frem mot 2030. For at BIL skal lykkes med det ambisiøse arbeidet å sikre bilens plass samtidig som de er en del av løsningen for klimakrisen, er deres bilpolitiske strategi for 2025-2029 lagt allerede nå. Den tar for seg en rekke viktige områder som vil spille en avgjørende rolle i den kommende perioden, og skal støttes opp av handlingsplaner og historiefortelling på vei mot målet.

En bilpolitikk som fremmer det grønne skiftet på veiene

Mange viktige endringer i myndighetenes bil- og veipolitikk er allerede på trappene. Gjennom alle disse prosessene skal BIL jobbe for å ivareta bransjens og bilistenes interesser, og for en politikk som fremmer det grønne skiftet på veiene. BIL skal arbeide for nullutslipp, slik at vi kan redusere, og på sikt fjerne, bilens negative innvirkning på klima og miljø. De vil fremme verdien av mobilitet, både for samfunnet og for enkeltmennesket.

Bilimportørenes Landsforening står dermed overfor spennende endringer, klare til å møte en ny tid med en kunnskapsbasert tilnærming til ny teknologi og det grønne skiftet. BIL vokser og får flere nye ansatte i viktige nøkkelroller, de flytter inn i nye, moderne lokaler i og har lagt en viktig strategi for veitrafikken og bilbransjen for fremtiden.

Vil du kommunisere BILs fremtidige veivalg?

BIL søker en kommunikasjonssjef, som operativt og strategisk skal ta ansvaret for kommunikasjonsarbeidet. Personen de ser etter skal skape og forvalte historiefortellingen om våre fremtidige veivalg på en engasjerende måte, som øker kjennskapen og styrker deres posisjon. En avgjørende viktig oppgave i kommunikasjonen og myndighetskontakten, vil være å få frem bilens og bransjens posisjon i det grønne skiftet, og bransjens betydning for vekst og verdiskaping.

I denne rollen vil du jobbe tett med Erik Andresen, daglig leder i BIL med femten års fartstid og inngående kjennskap til selskapet. Vi har stilt han 6 spørsmål om BIL, strategien og forventningene, slik at du som er interessert i stillingen kan bli enda bedre kjent med BIL og muligheten som kommunikasjonssjef i en spennende tid.

Q&A med Erik Andresen 

Daglig leder i Bilimportørenes landsforening

1. Hvilken rolle har du i Bilimportørenes landsforening, og hva er det som motiverer deg med å jobbe her?
– Jeg er daglig leder og har ansvaret for å lede arbeidet med rammevilkårene for bilprodusentene/bilimportørene i Norge. Det er en meget spennende og viktig oppgave. Bilbransjen har en meget stor og sentral rolle i samfunnet både med hensyn til bilens plass i samfunnet, men også i forhold til statens inntekter fra bilrelaterte avgifter. Å sitte så sentralt og jobbe med så viktige problemstillinger er motiverende og interessant.

2. Hvordan vil du og den nye kommunikasjonssjefen jobbe sammen, og hvem vil være de nærmeste samarbeidspartnerne?
– Jeg vil jobbe svært tett sammen med kommunikasjonssjefen slik at vi kan få gjennomslag for våre løsninger. Stillingen er derfor svært viktig for meg for å bidra til det operative ut i samfunnet, det politiske miljøet og i embetsverket. Også samarbeidet med medlemmene er viktig, der kommunikasjonssjefen har en sentral rolle, samt våre gode alliansepartnere som NBF, NAF, Elbilforeningen, OFV, Zero osv.

3. Dere står foran en spennende høst med en ny strategi. Kan du fortelle litt om strategien og målet, i korte trekk?
– Bilbransjen er svært viktig for at Norge skal kunne kutte 50% av utslippene innen 2030, som er en forpliktelse Stortinget har vedtatt. Det er viktig å vise politikere og andre hvor løsningene ligger, hva som må til av incentiver osv. BIL har utviklet en handlingsplan som kommunikasjonssjefen vil få ansvaret for å gjennomføre sammen med NBF, som er vår alliansepartner i dette arbeidet.

4. Dere skal også ta imot nyansatte og flytte til nye kontorer. Hvordan vil den “nye” arbeidshverdagen bli?
– BIL er midt i en prosess for å møte morgendagens utfordringer for bransjen med digitalisering, elektrifisering, nye arbeidsmetoder, kundekontakt osv. Derfor vil vi også ansette en ny ansvarlig for servicemarkedet og vi ønsker også å ansette en analytiker/utreder. BIL vil flytte inn i nye moderne lokaler i 1. halvår 2024, og mest sannsynlig samlokalisere oss med Opplysningsrådet for Veitrafikken som er en viktig samarbeidspartner for oss.

5. Hva gleder du deg mest til med tanke på å få inn den nye personen i rollen som ny kommunikasjonssjef?
– Jeg gleder meg til å få en ny kollega som har god kompetanse på kommunikasjon og blant annet skal være deltagende i å få opinionen med å sikre bilens plass i samfunnet.

6. Kan du fortelle litt om hvordan det er, og hvordan det skal bli å være på jobb hos dere?
– Vi er i utgangspunktet en liten administrasjon. Fordelen med det er at alle involveres i mange oppgaver, men aller viktigst er nettverket rundt oss. Tett kontakt med høyt kvalifiserte medarbeidere hos medlemmene er spennende og ikke minst samarbeidet med andre NGO. Vi vil gjennomgå et generasjonsskifte og når den nye organisasjonen er på plass vil vi være et ungt, topp kvalifisert miljø, som skal ha det moro på jobb.

Les er mer og søk på stillingen her

Ser du etter en jobb der du kan utvikle og bruke din strategiske kommunikasjonsforståelse og påvirke fremtiden, samtidig som du er med på å forme bilindustrien i Norge? Da kan dette være stedet for rollen for deg, akkurat nå.